Zásady ochrany osobných údajov

Ako chránime Vaše osobné údaje

 

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Z toho dôvodu sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom sú upravené Základné zásady spracúvania Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tento dokument prečítali, pričom veríme, že Vás ubezpečí, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

 

Pri ochrane osobných údajov je pre nás východiskovým dokumentom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a relevantné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Spoločnosť ALLA AXA, s.r.o. rešpektuje a chráni osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými príde do kontaktu. V tomto dokumente Vám poskytujeme všetky informácie potrebné k tomu, aby ste boli oboznámení s tým, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Ak nastane akákoľvek zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov, budeme Vás o nej informovať aktualizovaním tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke. Z toho dôvodu Vám odporúčame, aby ste našu webovú stránku pravidelne navštevovali a oboznámili sa s aktuálnym znením Zásad ochrany osobných údajov.

Informácie o nás:

Názov: ALLA AXA, s.r.o.

Sídlo: Hradská 60/A, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa

IČO: 50 250 710

Email: info@greentaxibratislava.sk 

Telefónne číslo: +421 905 777 366

 

(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)

 

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame:

 

Pojmom osobné údaje sa v zmysle GDPR rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Tento účel je vždy vymedzený pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť.

 

Právny základ na spracúvanie osobných údajov:

 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - Súhlas – súhlas sa poskytuje jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky (sekcia: Rýchly kontakt a sekcia: Podnety a reklamácie)

 

 • Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR - Plnenie zmluvy - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

K uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou dochádza na základe objednávky (napr. objednávka – Green kuriér, objednávka – Green kuriér expres) alebo na základe požičania dodávkových vozidiel.

Vaše osobné údaje potrebujeme na plnenie zmluvy, prípadne na činnosti potrebné pred uzatvorením zmluvy. Bez týchto osobných údajov Vám nedokážeme poskytnúť naše služby.

 

 • Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať a archivovať tiež z dôvodu, že nám takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účely prijímania a evidovania platieb je zákonnou požiadavkou.

 

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov.

Našim oprávneným záujmom je napr. používanie kamerových systémov v našich priestoroch. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu vždy zvážime, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Pri poskytovaní našich služieb spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 

 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko

 • Kontaktné údaje: adresa, emailová adresa a telefónne číslo

 • Video záznamy

 • Údaje súvisiace s používaním našich webových stránok: súbory cookies

 

Komu osobné údaje sprístupňujeme

V niektorých prípadoch potrebujeme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli postúpiť aj iným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že týmto subjektom postupujeme osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. Dovoľujeme si Vás informovať, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov:

 

 • Oprávnené osoby v rámci našej spoločnosti – osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s nami

 • Naši zmluvní partneri – na základe nášho pokynu spracúvajú Vaše osobné údaje naši zmluvní partneri, a to v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel. Ubezpečujeme Vás, že pri výbere našich zmluvných partnerov sme postupovali v zmysle GDPR a Zákona, a spracovaním osobných údajov sme poverili zmluvného partnera ktorý poskytuje dostatočné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu práv dotknutej osoby

 • Aby sme si splnili povinnosti vyplývajúce nám z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych alebo iných orgánov, sprístupňujeme Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom a pod.

 

Účely spracovania osobných údajov:

 

Osobné údaje od Vás získavame vždy na konkrétny, vopred stanovený účel, ktorým je:

 

 • Objednávka – osobné údaje od Vás získame, aby sme Vám vedeli poskytnúť naše služby (napr. služba Green kuriér, Green kuriér expres)

 • Platby – osobné údaje sa spracúvajú na účely prijímania a evidovania platieb, resp. pohľadávok

 • Komunikácia s Vami

 • Vybavenie Vašich podnetov a/alebo reklamácií

 • Priamy marketing – zasielanie newslettrov

 • Požičanie dodávkových vozidiel

 • Zabezpečenie bezpečnosti našich priestorov – kamerové záznamy spracúvame za účelom zabezpečenia ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti dotknutých osôb

 

Doba uchovávania osobných údajov:

 

Vo všeobecnosti, osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvame.

 

 • Ak ide o spracovanie osobných údajov založené na udelení Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje spracúvame do odvolania tohto súhlasu.

 • V prípade, ak dotknutá osoba uplatní voči nám akýkoľvek nárok, resp. v prípadne zahájenia súdneho, správneho či iného konania, budeme za účelom ochrany našich oprávnených záujmov spracúvať potrebné osobné údaje dotknutej osoby do úplného a konečného vysporiadania všetkých sporných nárokov, resp. do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončia príslušné konania a uplynutia premlčacej doby k výkonu príslušného právoplatného rozhodnutia dosiahnutého v danom konaní.

 

Bezpečnosť

 

Staráme sa o bezpečnosť Vašich údajov a nakladáme s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane GDPR a Zákona. Dôraz kladieme na bezpečnostné, technické, organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov.

 

Osobné údaje v elektronickej forme uchovávame v databázach a systémoch, ktoré chránime pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Prístup do nich majú len osoby, ktoré s osobnými údajmi potrebujú nakladať s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov. Kvalitu zabezpečenia osobných údajov pravidelne kontrolujeme a vylepšujeme.

 

Cookies

 

 

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov:

 

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo žiadať potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Bude Vám poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže byť účtovaný primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

Právo na opravu: máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať:

 1. ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;

 2. ak ste odvolali svoj súhlas alebo namietali voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú; alebo

 3. ak spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z iných dôvodov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, ak:

 1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;

 2. spracúvanie je protizákonné a rozhodnete sa že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov budete žiadať obmedzenie ich spracúvania;

 3. už Vaše osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ak ste dosiahli obmedzenie spracúvania, informujeme Vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Právo na prenos: v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte možnosť získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte. Zároveň máte právo požiadať nás, aby sme Vaše osobné údaje preniesli k prevádzkovateľovi, ktorého si zvolíte.

 

V tejto súvislosti Vás informujeme, že v danom prípade nie sme zodpovedný za to ako budete osobné údaje spracúvať, alebo ako bude tieto spracúvať spoločnosť, ktorá osobné údaje prijme. Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov z našich systémov, a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje.

 

Právo namietať: máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

 

Právo odvolať súhlas (ak relevantné): máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: keď sa domnievate že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

 

Svoje vyššie uvedené práva viete uplatniť tak, že nám napíšete e-mailovú správu na adresu info@greentaxibratislava.sk a v riadku predmetu uvedie: „Ochrana osobných údajov“.

 

Kontaktujte nás:

 

V prípade ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania osobných údajov, zašlite nám email na adresu: info@greentaxibratislava.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 777 366

WEB stránka od Melon agency